Jste zde

BOS: Obraz strategie

Základním analytickým nástrojem strategie modrého oceánu je obraz strategie (v originále strategy canvas) – což je grafické vyjádření konkurenčního prostředí a vaší firmy v daném odvětví. Kolem tohoto nástroje se točí celá strategie modrého oceánu, protože obraz strategie je skvěle popisný a jednoduchý zároveň.

Obraz strategie v základě slouží ke dvěma hlavním účelům. Zaprvé vám, jak již popis napovídá, pomáhá orientovat se v daném tržním prostředí. Tedy odhalit, kam konkurence investuje a co zákazník získává z existujících nabídek. No a zadruhé vám pomáhá při vytváření vašeho modrého oceánu, kdy vám usnadňuje nalezení alternativního přístupu k uspokojování stávajících zákazníků a oslovení těch nových.

Obraz strategie je křivkou v grafu, jejíž horizontální osu tvoří faktory nabídky odvětví, tedy ty části, na kterých jednotlivé podniky soupeří o zákazníka (cena, kvalita, dodatečné služby). Vertikální osa pak určuje úroveň toho kterého faktoru u dané firmy – v zásadě tedy čím vyšší úroveň, tím vyšší finanční nákladnost.

Obraz strategie

Jednoduchá ukázka analýzy tržního prostředí osobní letecké dopravy, ve které existují vlastně dvě strategické skupiny

Sestavení obrazu strategie pro jakýkoli trh často vede ke zjištění, že se jednotlivé společnosti od sebe liší jen velmi málo a existuje několik málo strategických skupin, v rámci kterých firmy velmi podobně investují do konkurenčních faktorů. Celá jejich existence se tak zvrhává v klasickou snahu nabídnout více za méně, což nejen snižuje jejich ziskovost, ale zároveň jim ani nepřináší jakoukoli dlouhodobou konkurenční výhodu.

Výše zmíněné klasické jednání společností v rudém oceánu konkurence by mělo být spouštěčem pro snahu uniknout do modrého oceánu. Tedy nesnažit se s rivaly soupeřit, ale zcela je obejít vytvořením unikátního trhu. A k tomu má napomoci druhý z hlavních nástrojů strategie modrého oceánu, systémový rámec čtyř aktivních opatření.